Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Банкны тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлд дор дурдсан агуулгатай 64.1.4 дэх заалт нэмсүгэй:

64.1.4.хадгаламжийн албан журмын даатгалын нөхөн төлбөр;

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Банкны тухай хуулийн 64.1.4-64.1.7 дахь заалтын дугаарыг 64.1.5-64.1.8 гэж өөрчилсүгэй.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД