Хэвлэх DOC Татаж авах

АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2003 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн "санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн" гэснийг "Стандартчиллын Үндэсний зөвлөл" гэж өөрчилсүгэй

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

Хэвлэх