Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ХУУЛИЙН ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хуулийг баталсантай холбогдуулан Эрдэнэсийн сангийн тухай Монгол Улсын хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, 19 дүгээр зүйлийн 3, 4 дэх заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                         Р.ГОНЧИГДОРЖ