Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 01 сарын 04 өдөр
Улаанбаатар хот

АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9 дэх заалтын “Эхийн алдар” нэг, хоёрдугаар зэргийн одонтой ахмад настанд” гэснийг хассугай.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг 2007 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс  эхлэн дагаж мөрдөнө.

           

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Ц.НЯМДОРЖ