Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр
Улаанбаатар хот

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД

НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн “жил бүрийн” гэснийг хасч, уг хэсгийн “тайланг” гэсний дараа “хоёр жил тутамд 1 удаа” гэж нэмсүгэй.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.ЭНХБАЯР
Хэвлэх