Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 8.1.4 дэх заалт нэмсүгэй:

"8.1.4.тогтворжуулах гэрчилгээ бүхий татвар төлөгчийн тухайд уг гэрчилгээгээр тогтворжуулсан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь, хэмжээгээр;"

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД