Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АРХИВЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

("Төрийн мэдээлэл", 2014 он, №02)

1 дүгээр зүйл.Архивын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.8 дахь хэсгийн “Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч” гэснийг “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2013 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД