Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2013 оны 12 сарын 26 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

           

1 дүгээр зүйл.Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийн “гадаадын иргэн, харьяатын” гэснийг “иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хилийн боомтын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД