Хэвлэх DOC Татаж авах

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 22.3-аас "Дэд бүтцийн" гэснийг хассугай.

2 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 16.1.2-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай..


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР