Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
  ЭРДЭНЭСИЙН САНГИЙН ТУХАЙ

  ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтын “иргэдэд үнэт металл,” гэснийг “иргэдэд соёлын өвд хамаарахаас бусад үнэт металл,” гэж өөрчилсүгэй.

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2014 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр баталсан Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД

�   *]pn� ��;�ang=MN style='mso-ansi-language:MN'>МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД

��'s� ��;�nt:1'>                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД

Хэвлэх

d^)ye� ��;�bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt'>            4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2014 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр баталсан Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД 

Хэвлэх