Хэвлэх DOC Татаж авах

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2003 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 19.2., 20.1.1.-ийн "төвлөрсөн" гэснийг хассугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР