Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр
Улаанбаатар хот

СОЁЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Соёлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 14 дэх заалтыг хассугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Номын сангийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН  ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД 
Хэвлэх