Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙГ

ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.2003 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр баталсан Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Өрийн удирдлагын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          З.ЭНХБОЛД

t-infq:2�˳ x߿ pan lang=SB style='font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:SB'> 

          МОНГОЛ УЛСЫН

          ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД

Хэвлэх