Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ТӨВ БАНК /МОНГОЛБАНК/-НЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 5 дахь заалт нэмсүгэй:

“5/Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 11.1-д заасан үйл ажиллагаа.”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн "энэ хууль" гэсний өмнө “Өрийн удирдлагын тухай хууль,” гэж нэмсүгэй.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Өрийн удирдлагын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                      З.ЭНХБОЛД