Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр
Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

“96.1.Компанийн санхүүгийн тайлан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-д заасан бүрэлдэхүүнтэй байна.”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлийн 94.2, 94.3 дахь хэсгийн “аудиторыг” гэснийг “аудитын байгууллагыг” гэж, 94.4, 94.5 дахь хэсгийн “аудиторын” гэснийг “аудитын байгууллагын” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

3 дугаар зүйл.Компанийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.3 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД