Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Татварын ерөнхий хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1 дэх хэсгийн “уг данснаас төлөх” гэсний дараа “баталгаажсан барьцаа,” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                МОНГОЛ УЛСЫН  ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          З.ЭНХБОЛД
Хэвлэх