Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэг нэмсүгэй:

 "11.3.Засгийн газрын шинээр авах гадаад хөтөлбөрийн зээл 202,500.0 сая төгрөг."

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийн дараах зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

1/3 дугаар зүйл:

Хэвлэх

"3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 20.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 20.0
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 2,502.6
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 2,502.6
3 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 10.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 10.0
4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 2,148.2
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 1,103.4
    Санхүүгийн зохицуулах хороо 18.9
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,026.0
5 Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 5,518.8
                        Аудитын шалгалтын орлого  5,514.7
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4.1
6 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 14.4
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  14.4
7 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 86,427.2
    Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан 3,000.0
    Төрийн өмчийн хороо 81,091.1
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2,336.1
8 Монгол Улсын Шадар сайд 11,036.6
    Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 361.2
    Оюуны өмчийн газар 850.0
    Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 2,100.0
    Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 14.8
    Аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 1,254.5
    Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 500.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 1,065.6
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,890.4
9 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 390.3
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 390.3
10 Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд 13,075.9
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 12,832.6
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 243.3
11 Гадаад хэргийн сайд 11,153.8
    Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 4,708.8
    "Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар" улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4,050.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 35.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2,360.0
12 Сангийн сайд 3,346,417.6
    Татварын ерөнхий газар 1,551,935.8
    Үүнээс:Төсвийн тогтворжуулалтын сан 2,333.7
    Гаалийн ерөнхий газар 1,569,715.4
    Сангийн яам 152,689.7
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 59,732.5
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 6,893.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 5,451.3
13 Хууль зүйн сайд 58,938.8
    Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14,000.0
    Цагдаагийн ерөнхий газар 2,875.0
    Архивын ерөнхий газар 49.7
    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 3,029.4
      Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 22,177.1

962.3

  15,845.3

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

14 Аж үйлдвэрийн сайд 63,960.7
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 52,000.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 11,960.7
15 Барилга, хот байгуулалтын сайд 9,819.9
    Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар 2,550.0
    Барилга, хот байгуулалтын яам 1,200.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 6,069.9
16 Батлан хамгаалахын сайд 47,988.1
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого 4,960.4
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 43,027.8
17 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 3,764.3
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 3,764.3
18 Зам, тээврийн сайд 107,283.0
    Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 98,478.4
    Монгол Улсын далайн захиргаа 100.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 7,741.8
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 962.8
19 Уул уурхайн сайд 202,780.2
    Ашигт малтмалын газар 38,868.0
    Газрын тосны газар 162,497.6
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,414.6
20 Хөдөлмөрийн сайд 72,432.5
    Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ судалгаа, мэдээллийн үндэсний төв 420.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 72,012.5
21 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 4,115.7
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого 576.8
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 3,538.9
22 Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд 57,258.2
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 24,000.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 7,754.4
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 25,503.7
  Эрүүл мэнд, спортын сайд

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт    олгох санхүүжилтийн орлого

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

160,226.5
23  

141,312.5

1,623.9

  17,290.1

24 Эрчим хүчний сайд 9,938.9
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 9,938.9
2/5 дугаар зүйл:

Хэвлэх

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 6,334.8
  Урсгал зардал 6,334.8
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 26,222.5
  Урсгал зардал 23,719.9
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 2,502.6
3 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 809.6
  Урсгал зардал 809.6
4 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 3,876.9
  Урсгал зардал 3,876.9
5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 52,136.7
  Урсгал зардал 52,136.7
6 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга 831.3
  Урсгал зардал 831.3
7 Улсын ерөнхий прокурор 18,097.3
  Урсгал зардал 17,007.2
  Хөрөнгийн зардал 1,090.1
8 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 2,042.9
  Урсгал зардал 2,042.9
9 Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 9,734.0
  Урсгал зардал 9,734.0
10 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 10,043.8
  Урсгал зардал 9,743.8
  Хөрөнгийн зардал 300.0
11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 4,158.3
  Урсгал зардал 3,054.9
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 1,103.4
12 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 612.2
  Урсгал зардал 612.2
13 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 7,499.4
  Урсгал зардал 7,499.4
14 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга                  Урсгал зардал 878.6 878.6
15 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга   507.2
  Урсгал зардал 507.2
16 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 76,877.5
  Урсгал зардал 70,775.3
  Хөрөнгийн зардал 1,133.2
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 4,969.0
17 Монгол Улсын Шадар сайд 109,795.9
  Урсгал зардал 87,313.2
  Хөрөнгийн зардал 17,942.7
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 4,540.0
18 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 15,203.6
  Урсгал зардал 11,064.9
  Хөрөнгийн зардал 2,920.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 1,218.8
19 Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд 67,742.4
  Урсгал зардал 47,365.3
  Хөрөнгийн зардал 6,964.5
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 13,412.6
20 Гадаад хэргийн сайд 60,546.9
  Урсгал зардал 56,961.9
  Хөрөнгийн зардал  3,550.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал  35.0
21 Сангийн сайд 2,996,850.7
  Урсгал зардал 1,077,866.8
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 10,535.0
  Хөрөнгийн зардал 5,439.7
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 28,736.6
  Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт 1,727,548.8
  Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн үндсэн төлбөрт 141,400.6
  Засгийн газрын дотоод зээлийн үндсэн төлбөрт 5,323.3
22 Хууль зүйн сайд 415,369.8
  Урсгал зардал 366,148.1
  Хөрөнгийн зардал 49,221.7
23 Зам, тээврийн сайд 158,495.8
  Урсгал зардал 9,244.7
  Хөрөнгийн зардал 53,559.9
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 95,691.2
24 Батлан хамгаалахын сайд 201,739.0
  Урсгал зардал 189,663.2
  Хөрөнгийн зардал 4,534.6
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 7,541.2
25 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 1,100,890.9
  Урсгал зардал 941,340.7
  Үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 243,309.0
  Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 512,014.0
  Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг 42,328.9
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 23,837.2
  Хөрөнгийн зардал 126,167.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 9,546.0
26 Уул уурхайн сайд 19,879.2
  Урсгал зардал 8,538.1
  Хөрөнгийн зардал 11,341.1
27 Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд 135,231.5
  Урсгал зардал 89,767.2
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 1,909.0
  Хөрөнгийн зардал 17,286.6
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 26,268.8
28 Хөдөлмөрийн сайд 152,869.5
  Урсгал зардал 128,585.5
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 13,000.0
  Хөрөнгийн зардал 10,704.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 580.0
29 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 404,317.9
  Урсгал зардал 392,517.6
  Үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын

үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

6,554.1
  Хөрөнгийн зардал 9,380.8
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 2,419.6
30 Эрүүл мэнд, спортын сайд 616,389.5
  Урсгал зардал 519,723.6
  Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны

тусламж, үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

102,879.8
  Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 10,257.8
  Хөрөнгийн зардал 55,299.8
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 41,366.1
31 Эрчим хүчний сайд 45,170.1
  Урсгал зардал 24,062.0
  Хөрөнгийн зардал 5,205.7
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 15,902.4
32 Аж үйлдвэрийн сайд 19,362.9
  Урсгал зардал 4,599.3
  Хөрөнгийн зардал 3,763.6
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 11,000.0
33 Барилга, хот байгуулалтын сайд 57,842.1
  Урсгал зардал 11,621.0
  Үүнээс:Газрын харилцаа, кадастрын тусгай  зориулалтын шилжүүлэг 7,014.7
  Хөрөнгийн зардал 21,525.8
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 24,695.3
3/12-14 дүгээр зүйл:

12 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Хэвлэх

Д/д Аймаг Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Архангай  13,195.0
2 Баян-Өлгий  13,468.8
3 Баянхонгор 13,375.1
4 Булган 672.7
5 Говь-Алтай 9,998.6
6 Дорнод 5,287.2
7 Дундговь 8,019.7
8 Завхан 11,870.1
9 Өвөрхангай 14,784.9
10 Сүхбаатар 6,893.7
11 Сэлэнгэ 5,502.8
12 Төв 9,626.8
13 Увс 12,354.3
14 Ховд 9,289.6
15 Хөвсгөл 18,599.3
16 Хэнтий 10,402.5
17 Дархан-Уул 1,430.3
18 Говьсүмбэр 364.5
Нийт дүн 165,136.0
13 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ            /сая төгрөгөөр/
1 Өмнөговь 18,717.6
2 Орхон 2,986.9
Нийт дүн 21,704.4
14 дүгээр зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Хэвлэх

Д/д Аймаг Орлогын шилжүүлгийн хэмжээ   /сая төгрөгөөр/
1 Архангай 5,049.2
2 Баян-Өлгий 4,588.6
3 Баянхонгор 5,918.7
4 Булган 4,338.6
5 Говь-Алтай 5,733.8
6 Дорноговь 4,755.8
7 Дорнод 5,173.1
8 Дундговь 4,581.4
9 Завхан 4,841.0
10 Өвөрхангай 5,557.4
11 Өмнөговь  5,649.3
12 Сүхбаатар  4,856.4
13 Сэлэнгэ 4,450.1
14 Төв 4,594.2
15 Увс  4,693.1
16 Ховд  5,235.1
17 Хөвсгөл 5,492.9
18 Хэнтий 4,946.1
19 Дархан-Уул 4,241.5
20 Улаанбаатар 24,576.8
21 Орхон 4,577.2
22 Говьсүмбэр 3,308.8
Нийт дүн 127,159.0
3 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн "4,390,477.4" гэснийг "4,029,756.5" гэж, 6 дугаар зүйлийн "5,861,187.5" гэснийг “5,218,529.6” гэж, 7 дугаар зүйлийн "381,577.3" гэснийг “357,969.1” гэж, 8 дугаар зүйлийн "794,655.0" гэснийг “452,351.0” гэж, 10 дугаар зүйлийн "34,385.8" гэснийг “2,333.7” гэж, 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсгийн   "2,100,000.0"  гэснийг “2,800,000.0” гэж, 11.2 дахь хэсгийн   "277,460.6"  гэснийг “222,577.0” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар өөрчлөн баталсугай.

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр, төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр 2015 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 2 дугаар хавсралтаар өөрчлөн баталсугай.

6 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2015 оны төсвийн  тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

7 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                              З.ЭНХБОЛД