Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ЭРДЭНЭСИЙН САНГИЙН ТУХАЙ

ХУУЛЬД  ӨӨРЧЛӨЛТ

ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтын “Сорьцын асуудал хариуцсан улсын хяналтын албаар” гэснийг “сорьцын асуудал  эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар” гэж, 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга” гэснийг “цагдаагийн төв байгууллагын дарга” гэж, 18 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Цагдаагийн ерөнхий газар” гэснийг “цагдаагийн төв байгууллага” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь буюу 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                         Д.ДЭМБЭРЭЛ

Хэвлэх