Хэвлэх DOC Татаж авах


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр
Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Татварын ерөнхий хуулийн 74, 75 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

“74 дүгээр зүйл.Төлөөгүй татварт ногдуулах алданги

        74.1.Хуульд заасны дагуу нөхөн төлүүлэх болон хугацаанд нь төлөөгүй татварт алданги тооцох бөгөөд уг алдангийн хэмжээ нь нөхөн төлүүлэх татварын үнийн дүнгийн 20 хувиас хэтрэхээргүй байна.

74.2.Энэ хуулийн 74.1-д заасан алданги нь Иргэний хуулийн 232 дугаар зүйлд заасан анзад хамаарахгүй.

Хэвлэх

75 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

75.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

75.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь заалтын “энэ хуулийн 74, 75 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэх” гэснийг “холбогдох хуульд заасан хариуцлага оногдуулах” гэж, 33 дугаар зүйлийн 33.2.2 дахь заалтын “энэ хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэхэд” гэснийг “холбогдох хуульд заасан хариуцлага оногдуулахад” гэж, 35 дугаар зүйлийн 35.3 дахь хэсгийн “захиргааны хариуцлагаас” гэснийг “Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлагаас” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

           
Хэвлэх

3 дугаар зүйл.Татварын ерөнхий хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73.1 дэх хэсгийн “захиргааны,” гэснийг хассугай.

           4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД