Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр
Улаанбаатар хот

БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Байгууллагын” гэснийг “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол байгууллагын” гэж

өөрчилсүгэй.
Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ