Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН

ЗАРИМ ЗААЛТ  ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД

ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.7 дахь заалтыг  хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                      

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                          З.ЭНХБОЛД

Хэвлэх