Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД

НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 15.1.16 дахь заалт нэмсүгэй:

                        1/15 дугаар зүйлийн 15.1.16 дахь заалт:

            “15.1.16.нийтийн сонсголыг зохион байгуулан явуулах, сонсголд оролцох журмыг зөрчих.”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Нийтийн сонсголын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД

Хэвлэх