Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД

НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтын “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны” гэсний дараа “, бүх шатны шүүхийн тамгын газар, судалгааны төв, бусад туслах нэгжийн” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                  Д.ДЭМБЭРЭЛ

Хэвлэх