Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
    ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН

    ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ

   БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.10 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

            МОНГОЛ УЛСЫН

            ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ

Хэвлэх