Хэвлэх DOC Татаж авах

 
 
 

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2007 оны 11 сарын 30 өдөр                                                                 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2008 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

Хэвлэх