Хэвлэх DOC Татаж авах

                   

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006  оны  01  сарын 12  өдөр                                       Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төрийн албаны тухай хуулийн 23.2-ын “хуульд заасан нэр дэвших ажлыг эхлэх өдрөөс өмнө” гэснийг “хуульд заасны дагуу нэр дэвшигчээр бүртгүүлэхээр сонгуулийн хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлэхээс  өмнө” гэж өөрчилсүгэй.

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ

Хэвлэх