Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1.3 дахь заалтын “Үнэт цаасны хорооны”  гэснийг “Санхүүгийн зохицуулах хорооны” гэж, 8.1.2 дахь заалтын “Үнэт цаасны хорооны дарга” гэснийг “Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, орон тооны гишүүн” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ
Хэвлэх