Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД

  НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 76.1.9 дэх заалт нэмсүгэй.

                        “76.1.9.Бүгд Найрамдах Улс тунхагласан өдөр: 11 дүгээр сарын 26”.

Хэвлэх

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

               МОНГОЛ УЛСЫН

               ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД

Хэвлэх