Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ

ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн “төрийн нууцад” гэснийг “төрийн болон албаны нууцад” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                 МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД

Хэвлэх