Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Патентийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн гарчгийн “Улсын” гэснийг “Төрийн” гэж, мөн зүйлийн 22.1 дэх хэсгийн “онц чухал, маш нууц, нууц” гэснийг “төрийн нууцын онц чухал нууц, маш нууц” гэж, 22.2 дахь хэсгийн “Улсын” гэснийг “Төрийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД

Хэвлэх