Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 01 сарын 26 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.Газрын тосны тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийн “гомдлоо” гэсний дараа “арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар, бусад тохиолдолд” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД