Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 01 сарын 26 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.Концессын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.4 дэх хэсгийн “хуульд заасан аргаар болон” гэснийг “арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар, бусад тохиолдолд” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                        М.ЭНХБОЛД