Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 01 сарын 26 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.Эрүүгийн хуулийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт “оролцогчид” гэсний дараа “, арбитрын ажиллагааны талууд,” гэж, “шүүгч” гэсний дараа “, арбитрч” гэж, 254 дүгээр зүйлийн 254.1 дэх хэсгийн “болон” гэсний дараа “ арбитр,” гэж, 265 дугаар зүйлийн 265.1 дэх хэсгийн “албан тушаалтан” гэсний дараа “, арбитрч” гэж, 266 дугаар зүйлийн 266.1 дэх хэсгийн “албан тушаалтан” гэсний дараа “, арбитрч” гэж тус тус нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                        М.ЭНХБОЛД