Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АРХИВЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

("Төрийн мэдээлэл", 2017 он, №07)

1 дүгээр зүйл.Архивын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийн “байгалийн гамшиг, гал усны болон гэнэтийн бусад аюул” гэснийг “гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД