Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1 дэх заалтын “татвараас” гэсний өмнө “гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

1/35 дугаар зүйл:

Хэвлэх

“35 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчиж байгуулсан олон улсын гэрээ

35.1.Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан байгууллага, албан тушаалтан олон улсын гэрээний тухай хууль тогтоомжийг зөрчин гэрээ байгуулсан бол тухайн олон улсын гэрээг дараахь байгууллага авч хэлэлцэж хүчингүй болгож болно:

35.1.1.Соёрхон баталсан олон улсын гэрээг Монгол Улсын Их Хурал;

35.1.2.Монгол Улсын Засгийн газрын байгуулсан буюу баталсан олон

улсын гэрээг Монгол Улсын Их Хурал.

35.2.Энэ зүйлийн 35.1-д заасан хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг үндэслэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн олон улсын гэрээг олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, зарчмын дагуу холбогдох тал, эсхүл олон улсын байгууллагад уламжилж шийдвэрлүүлнэ.

35.3.Энэ зүйлийн 35.1-д заасан зөрчил гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.”

Хэвлэх

3 дугаар зүйл.Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтын “Монгол Улсад” гэснийг “Иргэд харилцан” гэж өөрчилсүгэй.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА  Ц.НЯМДОРЖ
Хэвлэх