Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 06 сарын 22 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН

НАЙРУУЛГА/ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ

 ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн 11.3 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн “Банкны тухай хуулиар” гэснийг “Банкны тухай хууль тогтоомжоор” гэж, 15 дахь хэсгийн “Банкны тухай хууль” гэснийг “Банкны тухай хууль тогтоомж” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД