Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 06 сарын 27 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

     ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН

     НАЙРУУЛГА/ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ

     ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар бүлгийн 15.17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “дайчилгааны” гэснийг “дайчилгаатай” гэж өөрчилсүгэй. 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Дайчилгааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД