Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 06 сарын 27 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

     ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР,

     ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ

     ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт, 10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 14 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, 19 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн  “дайчилгааны” гэснийг “дайчилгаатай” гэж тус тус өөрчилсүгэй. 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Дайчилгааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД