Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 06 сарын 21 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

БАНКНЫ ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН

НАЙРУУЛГА/ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ

ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Банкны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсгийн “17.1” гэснийг “16.1” гэж, мөн хэсгийн “21 дүгээр” гэснийг “20 дугаар” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                       
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД