Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

("Төрийн мэдээлэл", 2019 он, №13)

1 дүгээр зүйл.Прокурорын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6 дахь хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 46.6.4 дэх заалт нэмсүгэй:

“46.6.4.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гарсан.”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР