Хэвлэх DOC Татаж авах

ЗАВХАН АЙМАГ

ДӨРВӨЛЖИН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр                                                                                                                       Дугаар 51                                                                                                                                                                       Буга

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ТОДОТГОЛ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 /д/, 25 дугаар зүйлийн 25.1, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дэхь заалт, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны  Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4199 дугаарт бүртгэгдсэн Дөрвөлжин сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Газрын үнэлгээ, төлбөрийн бүсийн хил зааг, төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 42 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад нэмэлт  оруулан  хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоолын хавсралтад нэмэлт тодотгол оруулсантай холбогдуулан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээг шинэчлэх, газрын төлбөрийг ногдуулах, төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллахыг Засаг дарга /Ч.Батдөл/-д үүрэг болгосугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                   В.БАТМЭНДЛЭХ

 

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2019 оны 51 дүгээр тогтоолын хавсралт

 

                                                                                                                                     Дөрвөлжин сумын газрын төлбөрийн хувь, хэмжээ

 
 

Үндсэн ангилал

Ангиллын түвшин-1

Ангиллын түвшин 2 /ашиглалтын зориулалт/

Код /Lcode3/

Суурь үнэ /сая.төгрөг/

Хувь

Газрын төлбөрийн хэмжээ

1 га газрын үнэ /мян.төг/

 

1-р бүс /БУГА  БАГ/

Хөдөө аж  ахуйн газар

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл

Тэжээл бордооны агуулах

1605

12.000.000

1

120.000

 

ХАА-н үйлдвэрийн цогцолбор

1606

12.000.000

1

120.000

 

Хүлэмж дарлага

1607

12.000.000

1

120.000

 

Мал эмнэлэнийн үйлчилгээний цэг

1602

12.000.000

1

120.000

 

Хөдөө аж ахуйн машин механизмын хашаа , граж

1604

12.000.000

1

120.000

 

Зоорь

1611

12.000.000

1

120.000

 

Өвөлжөө,  хаваржаа

1601

12.000.000

0.1

6000

 

Хадлангийн газар

Ердийн

1201

1.211.000

0.01

121.1

 

Усалгаатай

1202

 

Тариалангийн газар

Төмс, хүнсний ногоо

1302

2.310.000

0.03

693

 

Тэжээлийн ургамал

1303

 

Бэлчээрийн газар

Өвөл, хаврын

1101

359,100

0.03

 нэг хонин толгой 108

Зун намрын

1102

Хот, тосгон бусад суурины газар

Барилга байгууламжийн газар

Төрийн захиргааны байгууллага

2101

20.000.000

0.5

100.000

 

Шинжлэх ухааны байгууллага

2102

20.000.000

0.5

100.000

 

Урлаг соёлын байгууллага

2103

20.000.000

0.5

100.000

 

Боловсролын байгууллага

2104

20.000.000

.

 

 

Эрүүл мэндийн байгууллага

2105

20.000.000

0.5

100.000

 

Банк санхүүгийн байгууллага

2106

20.000.000

1

200.000

 

Биеийн тамир спортын байгууллага

2107

20.000.000

1

200.000

 

Нам олон нийтийн байгууллага

2108

20.000.000

1

200.000

 

Сүм хийд шашны байгууллага

2109

20.000.000

1

200.000

 

Зочид буудлын цогцолбор

2110

20.000.000

1

200.000

 

Худалдаа нийтийн үйлчилгээний газар, төв цогцолбор

2111

20.000.000

1

200.000

 

Дэд бүтцийн байгууллага

2112

20.000.000

1

200.000

 

Музей түүх соёлын дурсгалт газар

2113

20.000.000

1

200.000

 

Гадаадын шашны байгууллагын газар

2114

20.000.000

1

200.000

 

Авто машин засвар үйлчилгээний газар

2115

20.000.000

1

200.000

 

Авто машины граж

2116

20.000.000

1

200.000

 

Шатахуун тослох материал түгээгүүрийн газар агуулах

2117

20.000.000

1

200.000

 

Ус түгээх цэг

2118

20.000.000

1

200.000

 

Авто тээврийн үйлчилгээний зориулалтын барилга, байгууламж

2119

20.000.000

1

200.000

 

Суурьшлын бүс

Амины орон сууц

2204

20.000.000

1

200.000

 

Гэр орон сууцны хашааны газар

2205

20.000.000

1

200.000

 

Үйлдвэрийн газар

Үйлдвэрийн албан контор

2301

20.000.000

1

200.000

 

Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж бусад газар

2302

20.000.000

1

200.000

 

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эзэмшлийн бус амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалтын газар

2401

20.000.000

1

200.000

 

Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлж, зүлэгжүүлсэн талбай

2402

20.000.000

1

200.000

 

Цэнгэлдэх хүрээлэн наадмын талбай

2403

20.000.000

1

200.000

 

Нэрэмжит талбай, хөшөө дурсгалын газар

2404

20.000.000

1

200.000

 

Тоглоомын талбай

2405

20.000.000

1

200.000

 

Эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар

2406

20.000.000

1

200.000

 

Нийтийн эзэмшлийн бусад газар

2409

20.000.000

1

200.000

 

Нурсан барилга, балгас

2411

20.000.000

1

200.000

 

Усан оргилуур

2412

20.000.000

1

200.000

 

Оршуулгын газар

 

 

 

 

 

Аялал жуулчлалын газар

Амралтын газар

2502

20.000.000

1

200.000

 

Аялал жуулчлалын бааз

2503

20.000.000

1

200.000

 

Рашаан сувилал

2504

20.000.000

1

200.000

 

Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэл

Ашиглалт, олборлолт явуулж буй уурхайн талбай

2601

16.000.000

1

320.000

 

Уул уурхайн үйлдвэрийн барилга, байгууламж

2602

16.000.000

0.5

80000

 

 Уул уурхайн нөөц газар

2603

16.000.000

0.5

80000

 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтын талбай

6801

16.000.000

1

160.000

 

Цөмийн төхөөрөмж барих, ашиглах зориулалтаар олгосон талбай

7001

16.000.000

1

160.000

 

Зам, шугам сүлжээ

Авто замын газар

Хот суурин доторх явган хүний ба дугуйн зам

3201

 

км

 

 

Авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай

3202

20.000.000

0.7

200.000

 

Хатуу хучилттай зам

3203

 

1 км

 

 

Сайжруулсан шороон зам

3204

 

1 км

 

 

Инженерийн шугам сүлжээ, түүний дэд бүтцийн барилга байгууламжийн газар

Ердийн шороон зам

3205

 

1 км

 

 

Авто замын сургалт, дадлагын талбай

3206

20.000.000

0.5

100.000

 

Авто замын барилга байгууламж

3207

20.000.000

0.5

100.000

 

Холбоо мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц шугам

3401

 

км

 

 

Эрчим хүч дамжуулах шугам станц

3402

 

км

 

 

Газар дээрх дулаан дамжуулах хоолой

3403

 

км

 

 

үйлдвэрийн болон аж ахуйн зориулалтын усан сан

3406

20.000.000

0.5

100.000

 

Ус түгээх шахах өргөх байгууламж хоолой

3406

 

км

 

 

Цэвэр ус дамжуулах хоолой

3408

 

км

 

 

Цэвэрлэх байгууламж

3409

20.000.000

0.5

100.000

 

Ойн сан бүхий газар

Ойгоор бүрхэгдсэн газар

Мод үржүүлэгийн газар

4104

20.000.000

0.5

100.000

 

Усны сан бүхий газар

Мөрөн, гол, горхи

Гол, горхи

5101

20.000.000

0.5

100.000

 

Улсын тусгай хэрэгцээний газар

Шинжлэх ухаан технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын газар

 Аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар

6301

20.000.000

0.5

100.000

 

Олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар

6401

20.000.000

0.5

100.000

 

Байнгын ажиглалтын талбай

6501

20.000.000

0.5

100.000