Хэвлэх DOC Татаж авах

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар 31                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот

ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Төрийн албаны тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6 дахь хэсэг, 66 дугаар зүйлийн 66.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Төрийн албаны Зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1.‘‘Журам батлах тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын “2.2.8.Хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн бусад материал” гэсэн хэсгийн 2.2.8.1-ийн “е” дэх заалтыг хүчингүй болгосугай.

2.Журмын өөрчлөлтийг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэхийг Ажлын албаны даргад даалгасугай.

ДАРГА                                              Б.БААТАРЗОРИГ