Хэвлэх DOC Татаж авах

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар А/65                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот

ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ,

НӨХӨХ ЗААВАРТ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, 8.4, Татварын ерөнхий хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.7.3, Захиргааны ерөнхий хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.1, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/56 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тайлангийн маягт, хавсралт мэдээ, нөхөх заавар”-т доор дурдсан агуулгатай нэмэлт оруулсугай.

1.1.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт /ТТ-02/-ын 56 дүгээр мөрөнд “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийн дагуу албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх татварын тооцоолол”, 57 дугаар мөрөнд “Хуулийн дагуу тайлант хугацаанд хөнгөлөх албан татвар”, 58 дугаар мөрөнд “Хуулийн дагуу чөлөөлөх албан татвар”, 59 дүгээр мөрөнд “Нийт төлбөл зохих албан татвар”

1.2.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягтыг нөхөх зааврын Дөрөв.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийн дагуу албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх татварын тооцоолол”, 34-т “Хуулийн дагуу тайлант хугацаанд хөнгөлөх албан татвар буюу 57 дугаар мөрийн дүн нь Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан албан татварын хөнгөлөлтийн дүн байна. Энэ дүн нь Түрээсийн төлбөрийг бууруулсан аж ахуйн нэгжийг орлогын албан татвараас хөнгөлөх мэдээ /ХМ-02(10)/-ний 28 дугаар баганын нийлбэр дүнтэй тэнцүү байна”, 35-д “Хуулийн дагуу чөлөөлөх албан татвар буюу 58 дугаар мөрийн дүн нь Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд заасан чөлөөлөх албан татварын дүн байна. Энэ дүн нь Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх мэдээ /ХМ-02(12)/-ний 5 дугаар баганын 31 дүгээр мөрийн дүнтэй тэнцүү байна”, 36-д “Нийт төлбөл зохих албан татвар буюу 59 дүгээр мөрийн дүнг 54 дүгээр мөрийн дүнгээс 57, 58 дугаар мөрүүдийн дүнг хасаж тодорхойлно.

2.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт /ТТ-02/-ын 28-ын “Нийт төлбөл зохих татварын дүн” гэснийг “Төлбөл зохих албан татвар” гэж өөрчилсүгэй.

3.Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/56 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн хавсралт мэдээнд “Түрээсийн төлбөрийг бууруулсан аж ахуйн нэгжийг орлогын албан татвараас хөнгөлөх мэдээ /ХМ-02(10)/, “Түрээсийн орлогод ногдуулсан албан татварын хөнгөлөлтийг шилжүүлэн тооцох мэдээ /ХМ-02(11)”, “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх мэдээ /ХМ-02(12)/”-г нэмсүгэй.

4.Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Татвар төлөгчид үйлчлэх газар /Д.Хүрэлчулуун/, Мэдээллийн технологийн төв /Х.Батбаяр/-д тус тус даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                                       Б.ЗАЯАБАЛ

 

Түрээсийн төлбөрийг бууруулсан аж ахуйн нэгжийг орлогын

албан татвараас хөнгөлөх мэдээ /ХМ-02(10)/

 

 

Хуулийн хөнгөлөлтөд хамрагдахгүй бол || энд тэмдэглэнэ үү.                                                                                                                     (оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

Д/Д

Түрээс-лэгчийн

Түрээслүүлсэн хөрөнгийн

ТЕХ-ийн 28.5-д заасан төлбөрийн баримтаар нотлогдох сарын түрээсийн үндсэн төлбөр /бууруулаагүй/

Нотлох баримт

Баримтаар нотлогдох түрээсийн орлогын дүн /сараар/

Уг түрээсийн орлогыг олохтой холбогдон гарсан зардал

 

 

 

Татвар ногдуу-лах орлого

Ногдуул-сан албан татвар

Хөнгөлөгдөх албан татвар

Шилжүүлэн тооцох  албан татвар

2

3

4

5

6

7

8

Нийт

Регистрийн дугаар

Овог, нэр

ҮХЭХ-ийн хувьд улсын бүртгэлийн Ү дугаар, задгай талбайн хувьд газрын нэгж төлбөрын дугаар

Хэмжээ /м2/

Зориулалт*

ТЕХ-ийн 28.5-д заасан төлбөрийн баримтаар нотлогдох сарын түрээсийн үндсэн төлбөр

Түрээсийн төлбөрийг бууруулсан тухай гэрэ

Түрээсийн орлого

Бууруулсан түрээсийн орлого

Түрээсийн орлого

Бууруулсан түрээсийн орлого

Түрээсийн орлого

Бууруулсан түрээсийн орлого

Түрээсийн орлого

Бууруулсан түрээсийн орлого

Түрээсийн орлого

Бууруулсан түрээсийн орлого

Түрээсийн орлого

Бууруулсан түрээсийн орлого

Түрээсийн орлого

Бууруулсан түрээсийн орлого

Түрээсийн орлого

Бууруулсан түрээсийн орлого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24=(10+12+14+16+18+20+22)

25=(11+13+15+17+19+21+23)

26

27=24-26

28=27*хуульд заасан хувиар

29

30=28-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татварын тайлан, хавсралт мэдээг

Татварын удирдлагын нэгдсэн системээс

үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.

 

Түрээсийн орлогод ногдуулсан албан татварын хөнгөлөлтийг 

шилжүүлэн тооцох мэдээ /ХМ-02(11)/

 

(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

 

Үзүүлэлт

 

Мөр

Дүн

1

2

3

А.Өмнөх жилийн баталгаажуулсан шилжүүлэн тооцох татварын хөнгөлөлтийн дүн

1

 

1. 2021 онд шилжүүлэн тооцох түрээсийн орлогод ногдох татварын тооцоолол:  

 

 

 

1.1.Татвар ногдох түрээсийн орлого

2

 

1.2.Уг түрээсийн орлогыг олохтой холбогдон гарсан зардал

3

 

 

1.2.1.хуулийн 13.1 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан түрээсийн зардал

4

 

 

1.2.2.түрээсийн орлогод хувь тэнцүүлэн тооцсон хасагдах зардал

5

 

 

1.3.Татвар ногдуулах орлого (2-3)

6

 

 

1.4.Ногдуулсан албан татвар (6* хуулийн 20.1, 20.2.7- д заасан хувиар)

7

 

 

1.5.Түрээсийн орлогод ногдуулсан албан татвараас хасаж тооцох хөнгөлөлт

8

 

 

1.6.Шилжүүлэн тооцох албан татварын хөнгөлөлт (1-8)

шилжүүлэх үлдэж байгаа хугацаа /жилээр/

3 жил

9

 

2. 2022 онд шилжүүлэн тооцох түрээсийн орлогод ногдох татварын тооцоолол:  

 

 

2.1.Татвар ногдох түрээсийн орлого

10

 

2.2.Уг түрээсийн орлогыг олохтой холбогдон гарсан зардал

11

 

 

2.2.1.хуулийн 13.1 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан түрээсийн зардал

12

 

 

2.2.2.түрээсийн орлогод хувь тэнцүүлэн тооцсон хасагдах зардал

13

 

2.3.Татвар ногдуулах орлого (10-11)

14

 

2.4. Ногдуулсан албан татвар (14* хуулийн 20.1, 20.2.7- д заасан хувиар)

15

 

2.5.Түрээсийн орлогод ногдуулсан албан татвараас хасаж тооцох хөнгөлөлт

16

 

2.6.Шилжүүлэн тооцох албан татварын хөнгөлөлт (9-16)

шилжүүлэх үлдэж байгаа хугацаа /жилээр/

2 жил

17

 

3. 2023 онд шилжүүлэн тооцох түрээсийн орлогод ногдох татварын тооцоолол:  

 

 

3.1.Татвар ногдох түрээсийн орлого

18

 

3.2.Уг түрээсийн орлогыг олохтой холбогдон гарсан зардал

19

 

 

2.2.1.хуулийн 13.1 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан түрээсийн зардал

20

 

 

3.2.2.түрээсийн орлогод хувь тэнцүүлэн тооцсон хасагдах зардал

21

 

3.3.Татвар ногдуулах орлого (18-19)

22

 

3.4.Ногдуулсан албан татвар (22* хуулийн 20.1, 20.2.7- д заасан хувиар)

23

 

3.5.Түрээсийн орлогод ногдуулсан албан татвараас хасаж тооцох хөнгөлөлт

24

 

3.6.Шилжүүлэн тооцох албан татварын хөнгөлөлт (17-24)

шилжүүлэх үлдэж байгаа хугацаа /жилээр/

1 жил

25

 

4. 2024 онд шилжүүлэн тооцох түрээсийн орлогод ногдох татварын тооцоолол:  

 

 

4.1.Татвар ногдох түрээсийн орлого

26

 

4.2.Уг түрээсийн орлогыг олохтой холбогдон гарсан зардал

27

 

 

4.2.1.хуулийн 13.1 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан түрээсийн зардал

28

 

 

4.2.2.түрээсийн орлогод хувь тэнцүүлэн тооцсон хасагдах зардал

29

 

4.3.Татвар ногдуулах орлого (26-27)

30

 

4.4. Ногдуулсан албан татвар (30* хуулийн 20.1, 20.2.7- д заасан хувиар)

31

 

4.4.Түрээсийн орлогод ногдуулсан албан татвараас хасаж тооцох хөнгөлөлт

32

 

5.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийн дагуу нийт хөнгөлсөн албан татвар (8+16+24+32)

33

 


 

Татварын тайлан, хавсралт мэдээг

Татварын удирдлагын нэгдсэн системээс

үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас 

чөлөөлөх мэдээ /ХМ-02(12)/

 

Хуулийн чөлөөлөлтөд хамрагдахгүй бол || энд тэмдэглэнэ үү.      

 

(хуульд заасан хугацааны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

Үзүүлэлтүүд

Мөр

Дүн

Үүнээс

Гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн орлого, түүнд хамаарах зардлын дүн

Албан татварын чөлөөлөлтөд хамаарах дүн

I

II

III

IV

V=III-IV

1. Нийт орлогын дүн ( 2+3+4+5)

1

 

 

 

1.1.Татвараас чөлөөлөгдөх орлого

2

 

 

 

1.2.Тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлого (32)

3

 

 

 

1.3.Бусад орлогын дүн (гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус орлого г.м)

4

 

 

 

1.4.Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлого

(6+7+…+15+16)

5

 

 

 

 

1.4.1.Бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлого

6

 

 

 

1.4.2.Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны үйл ажиллагааны орлого

7

 

 

 

1.4.3.Техникийн, удирдлагын, зөвлөхийн болон бусад үйлчилгээний орлого

8

 

 

 

1.4.4.Үнэ төлбөргүйгээр бусдаас авсан бараа, ажил, үйлчилгээний орлого

9

 

 

 

1.4.5.Үл хөдлөх эд хөрөнгө ашиглуулсан болон түрээслүүлсний орлого

10

 

 

 

1.4.6.Хөдлөх хөрөнгө ашиглуулсан болон түрээслүүлсний орлого

11

 

 

 

1.4.7.Хувьцаа, үнэт цаас, санхүүгийн бусад хэрэгсэл борлуулсны орлого

12

 

 

 

1.4.8.Бусад биет бус хөрөнгө болон хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлого /хуулийн 10.1.2, 10.1.3- т заасан орлогоос бусад/

13

 

 

 

1.4.9.Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй этгээдээс авсан хүү, анз /торгууль, алданги/, хохирлын нөхөн төлбөрийн орлого

14

 

 

 

1.4.10.Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит орлого

15

 

 

 

1.4.11.Албан татвар ногдох бусад орлого

16

 

 

 

2. Нийт зардлын дүн (18+19+20)

17

 

 

 

2.1.Борлуулалтын өртөг

18

 

 

 

2.2.Удирдлагын болон борлуулалтын үйл ажиллагааны зардал

19

 

 

 

2.3.Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал

20

 

 

 

3.Татвар төлөхийн өмнөх ашиг +, алдагдал -   (1-17)

21

 

 

 

4.Татвар төлөхийн өмнөх ашиг, алдагдлыг нэмэгдүүлэх дүн

22

 

 

 

5.Татвар төлөхийн өмнөх ашиг, алдагдлыг бууруулах дүн

23

 

 

 

6.Татвар ногдуулах орлого (21+22-23)

24

 

 

 

7.Сайн дурын даатгалын хураамжийн хэтрэлт

25

 

 

 

8.Зохицуулагдсан татвар ногдуулах орлогын дүн (24+25)

26

 

 

 

9.Өмнөх жилүүдийн татварын тайлангаар гарсан татварын албаар баталгаажуулсан алдагдлаас тайлант хугацаанд шилжүүлсэн дүн 

27

 

 

 

10.Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдуулах орлого

(26-27)

28

 

 

 

11.Ногдуулсан албан татвар (28 * хуулийн 20.1, 20.2.7- д заасан хувиар)

29

 

 

 

12.Хуулийн 22.5-д заасны дагуу хөнгөлөгдөх татвар

30

 

 

 

13.ХУУЛЬД ЗААСНЫ ДАГУУ ЧӨЛӨӨЛӨХ АЛБАН ТАТВАР (29-30)

31

 

 

 

 

Татварын тайлан, хавсралт мэдээг

Татварын удирдлагын нэгдсэн системээс

үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.