Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
 2012 оны 01 сарын 27 өдөр

                                                         

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ

ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ

ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.

2008 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр баталсан Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.Хэвлэх

            2 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг 2012 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                  Д.ДЭМБЭРЭЛ

Хэвлэх