Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2006  оны  06  сарын 29  өдөр                                                    Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан  амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтын “ 20-30” гэснийг “700-1000” гэж”  5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтын “ 400-600” гэснийг “ 8000-10000” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН             ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                  Ц.НЯМДОРЖ
Хэвлэх