Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2003 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН  ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай дараахь хэсэг, заалт нэмсүгэй:

1/ 6 дугаар зүйлийн 5 дахь заалт:

"5/ төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлоо шийдвэрлүүлэх.”

2/ 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7, 8, 9 дэх заалт:

"7/ өргөдөл, гомдлын талаар гаргасан шийдвэрийн дагуу харъяа байгууллага, доод шатны албан тушаалтны авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлтийг шалгах;

8/ иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаархи мэдээллийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хугацаанд мэдээлэх;

9/ хууль тогтоомжоор тогтоосон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, сурталчлах.”

3/ 9 дүгээр зүйлийн 4, 5 дахь хэсэг:

"4.Иргэд радио, телевизээр явуулж байгаа шууд нэвтрүүлгээр болон тусгайлан ажиллуулсан утсаар дамжуулан өргөдөл, гомдол гаргаж болно.

5.Энэ зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан өргөдөл, гомдолд амаар хариу өгч болох бөгөөд шаардлагатай бол шалгаж тодруулан бичгээр хариу өгч болно.“

5/ 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3, 4 дэх заалт:  

"3/ төрийн тухайн байгууллага, албан тушаалтанд иргэн өмнө нь хандаж байсан асуудлаар өргөдөл, гомдол гаргасан бөгөөд түүнийг дахин хянаж шийдвэрлэх үндэслэлгүй;

4/ өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлаар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр байгаа.”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн

"Захиргааны хариуцлагын тухай" гэсний дараа "Арбитрын тухай"; 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Өргөдөл, гомдлыг цахим сүлжээгээр дамжуулан гаргаж болно"

гэсэн 2 дахь өгүүлбэр; 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "гомдолд" гэсний дараа "овог, нэр"; 12 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн "Бичгээр" гэсний дараа " болон

цахим сүлжээгээр дамжуулан"; 13 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтын “хамаарах “ гэсний дараа “ болон албан ёсоор нийтэд зарласан асуудлаар гаргасан “; 13

дугаар зүйлийн 2 дахь заалтын “хамаарахгүй “ гэсний дараа “ бөгөөд албан ёсоор нийтэд зарласан асуудлаар гаргаагүй “;14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн

"хангаагүй" гэсний дараа ",11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан асуудлаар гаргаагүй" гэж тус тус нэмсүгэй.

Хэвлэх

3 дугаар зүйл. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дараахь зүйл, хэсгийг дор дурдсанаар

өөрчлөн найруулсугай: 

1/ 4 дүгээр зүйл:

Хэвлэх

"4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Энэ хуульд заасан дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1/ "өргөдөл" гэж энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалтад зааснаас бусад асуудлаар төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан хүсэлтийг;

Өргөдөл нь санал, мэдэгдлийн шинжтэй байж болно.

2/ "санал" гэж төрийн ба нутгийн удирдлагын байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэчлэх талаар гаргасан иргэний хүсэлтийг;

3/ "мэдэгдэл" гэж Үндсэн хууль, бусад хууль тогтооомжид заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон иргэдээс гаргасан хүсэлтийг; 

4/ "гомдол" гэж төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхол зөрчигдсөн

гэж үзэж сэргээлгэхээр гаргасан хүсэлтийг;

5/ "өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх" гэж өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлыг бүх талаас нь судлан үзэж, түүний дагуу хууль тогтоомжид нийцүүлэн холбогдох арга

хэмжээ авсныг мэдэгдэж, энэ хуульд заасан хугацаанд багтаан хариу өгөхийг.”  

2/ 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг:

"1. Иргэд өргөдөл, гомдлоо  төрийн тухайн байгууллага, албан тушаалтан шийдвэрлэхээр хууль тогтоомжоор тогтоож,  хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр албан

ёсоор нийтэд зарласан асуудлаар гаргана.Төрийн байгууллага, албан тушаалтны хууль тогтоомжоор тогтоосон эрхлэх асуудлын хүрээг албан ёсоор нийтэд

зарлаагүй нь тухайн асуудлаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авахгүй байх үндэслэл болохгүй. "

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн

"Уулзах байранд" гэснийг "Иргэдийг хүлээн авах байранд"; 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсгийн 1 дэх заалтын "6 цагийн дотор" гэснийг "ажлын нэг өдөрт багтаан"

гэж тус тус өөрчилсүгэй.

Хэвлэх

5 дугаар зүйл. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 12 дугаар

зүйлийн 2 дахь хэсгийн  "биечлэн" гэснийг тус тус  хассугай.
Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийг

хүчингүй болсонд тооцсугай.
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР