Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 02 сарын 10 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь хэсгийн “нотариатаар гэрчлүүлсэн орчуулгын хуулбар” гэснийг “орчуулга” гэж, мөн зүйлийн 13.12 дахь хэсэг, 14 дүгээр зүйлийн 14.9 дэх хэсгийн “нотариатаар гэрчлүүлсэн” гэснийг “албан ёсны” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Нотариатын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

Хэвлэх