Хэвлэх DOC Татаж авах

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 11.1-ийн "эд хөрөнгийн бус амины эрх" гэснийг "эдийн бус хөрөнгө" гэж, 13.2.4-ийн "Иргэний хуулийн 12 дугаар зүйлийн дагуу" гэснийг "Иргэний хуулийн 15.2-т заасны дагуу" гэж, 19.7-ийн "Иргэний хуулийн 19 дүгээр зүйлд" гэснийг "Иргэний хуулийн 24 дүгээр зүйлд" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр батлагдсан Иргэний хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

Хэвлэх