Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ

ТӨЛБӨР, АН АМЬТАН АГНАХ,

БАРИХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН 

ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Засгийн газар” гэснийг “аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал” гэж өөрчилсүгэй. 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2013 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

            МОНГОЛ УЛСЫН

            ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                 Д.ДЭМБЭРЭЛ

                                   

Хэвлэх