Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 1999 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын 1999 оны төвлөрсөн төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд "1.1.2.ж. Монголбанкнаас төсөвт орох орлого" гэсэн заалт нэмж, уг зүйлд заасан Улсын төвлөрсөн төсвийн 1999 оны орлогын нийт дүн болон  дараахь нэр төрлийн орлогыг дор дурдсан хэмжээгээр тус тус нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж өөрчилсүгэй:

                                                                                                                /мянган төгрөгөөр/

1.1.Орлого бүгд 16.065.816.2
1.1.1.Албан татварын орлого 6.474.257.0
1.1.1.а.орлогын албан татвар -550.601.9
1.1.1.б.гаалийн албан татвар 6.928.600.0
1.1.1.в.нэмэгдсэн өртгийн албан татвар -158.806.2
1.1.1.г.онцгой албан татвар 3.623.004.2
1.1.1.д.автобензин, дизелийн түлшний  ба авто

тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

 

-3.439.597.3

                                               
1.1.1.е.бусад албан татвар -10.221.5
1.1.1.ж.нийгмийн даатгалын шимтгэл 81.879.7
1.1.2. Татварын бус орлого 591.159.2
1.1.2.а.хувьцааны ногдол ашиг -699.185.2
1.1.2.б.бусад орлого 2.101.280.0
1.1.2.в.түрээсийн орлого -32.286.3
1.1.2.д.төсөвт байгууллагын өөрийн орлого -778.649.3
1.1.2.е.навигаци /өнгөрөлт/-ийн орлого -1.500.000.0
1.1.2.ж.Монголбанкнаас төсөвт орох орлого 1.500.000.0
1.1.3.Хөрөнгийн орлого 9.000.400.0
1.1.3.а.өмч хувьчлалын орлого 9.000.400.0

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Монгол Улсын 1999 оны төвлөрсөн төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд заасан Улсын төвлөрсөн төсвийн 1999 оны зарлагын нийт дүн болон цалин, хөрөнгө оруулалт, нийтийн ерөнхий үйлчилгээний зардал, батлан хамгаалах арга хэмжээний зардал, төвлөрүүлэн захирагчийн санхүүжилт, тэтгэврийн даатгалын сан болон аймгийн  төсөвт өгөх татаасыг дор дурдсан хэмжээгээр тус тус нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж өөрчилсүгэй:           

2.1.Зарлага бүгд -4.391.007.4
2.1.1.цалингийн сан 126.038.1
2.1.2.хөрөнгө оруулалт -8.111.200.0
Үүнээс:-шинээр эхлэх барилга объектын төсөвт өртөг -3.966.200.0
Үүний дотор:-1999 онд санхүүжүүлэх хэмжээ -2.530.000.0
2.1.3.нийтийн ерөнхий үйлчилгээний зардал -283.479.6
2.1.4.батлан хамгаалах арга хэмжээний зардал -463.000.0
2.1.5.Улсын Их Хурлын төсөв 31.450.0
2.1.10.Улсын дээд шүүхийн төсөв 10.000.0
2.1.12.Прокурорын  байгууллагын төсөв -40.000.0
2.1.13.Улсын аюулгүй байдлыг хангах газрын төсөв -5.000.0
2.1.14.тэтгэврийн даатгалын санд өгөх татаас -127.700.0
2.1.15.аймгийн төсөвт өгөх татаас -1.692.542.0

Хэвлэх

З дугаар зүйл. Монгол Улсын 1999 оны төвлөрсөн төсвийн тухай хуулийн З дугаар  зүйлд заасан Улсын төвлөрсөн төсвөөс аймгийн төсөвт өгөх татаасыг дор дурдсан хэмжээгээр тус тус нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж өөрчилсүгэй:

Архангай -118.364.2
Баян-Өлгий -149.025.6
Баянхонгор -162.511.9
Булган -284.773.8
Говь-Алтай -118.440.1
Дорноговь -204.322.2
Дорнод -161.620.5
Дундговь -18.084.4
Завхан 278.221.1
Өвөрхангай 524.509.9
Өмнөговь -103.499.3
Сүхбаатар -33.644.6
Сэлэнгэ -515.544.7
Төв -335.721.1
Увс -142.973.0
Ховд -154.262.1
Хөвсгөл -130.821.3
Хэнтий 313.160.4
Дархан-Уул -109.082.7
Говьсүмбэр -65.741.9
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

Хэвлэх